வெள்ளி, 25 அக்டோபர், 2013

UAE PHON NAMBAR PUDUVALASAI

1 ABDUL HALEEM ABU DHABI    
2 ANWAR RAJA ABU DHABI 050-6713643  anwar.raja@hotmail.com
3 AYYUB  ABU DHABI 050-4190344  
4 JABARULLA KHAN ABU DHABI 050-4917845 jabar66@rediffmail.com
5 JABIR HUSSAIN ABU DHABI 050-7924876  jabir_66@hotmail.com
6 JALAL .J ABU DHABI 050-9052860  
7 JAMALUDEEN ABU DHABI 050-7413058  
8 KADER MYDIN ABU DHABI 050-7627665  
9 KHALIMULLA ABU DHABI 050-7612526  
10 NIJAMUDEEN ABU DHABI 050-6724317  
11 NISAR KHAN JAIN ABU DHABI 050-8995646  
12 RABEEK RAHMAN ABU DHABI 050-7428434  
13 SAHABDEEN ABU DHABI 0501319090
050-6715864
 
14 SHAHUL HAMEED ABU DHABI 050-5123396 ahshan99@hotmail.com
15 BEER MOHD AL AIN 050-5932414  
16 KHADER.A AL AIN 050-5231845  
17 MAHADEER.A AL AIN 050-8995646  
18 SEENI MYDEEN AL AIN 050-9337086  
19 VADOOD  AL AIN 055-9185931  
20 ABDUL HALEEM.K DUBAI 050-3476901  haleem_5@yahoo.com
21 ABDUL SUKUR DUBAI 050-4292789  
22 ADAM MOHD DUBAI 050-5950412  
23 AHMED HUSAIN.S DUBAI 050-2446392  
24 AHMED IBRAHIM DUBAI 050-5950412  
25 AHMED KALANGIUM DUBAI 050-1657799  
26 AHMED KALANJIUM.A DUBAI 050-7499398  
27 AKBAR SULAIMAN DUBAI 055-9945717  
28 ARABI MOHMED.A DUBAI    
29 ASAN BASHEER DUBAI 050-4376123  
30 ASAP ALI DUBAI 050-5482490  
31 ASHEKEEN DUBAI 04-2718937  
32 BARAKKAT DUBAI 050-8908103  
33 FAROOK.K DUBAI 050-5688653  
34 HAMSAT ALI DUBAI 050-9539173  pvsatu_262@hotmail.com
35 ISMAIL DUBAI    
36 JABAR ALI DUBAI 050-3583324  
37 JABARULLA KHAN.S DUBAI 050-7542145  
38 JAINUDEEN.O DUBAI 050-8491168  
39 JAWAHAR ALI.A DUBAI 050-4268127  
40 JAWAHAR ALI.I DUBAI 050-2801380  
41 JIYARAT ALI KHAN DUBAI 055-9784230  
42 JIYAUDEEN.K DUBAI 050-7382512  
43 JIYAUDEEN.M DUBAI 050-7391587  
44 KALANGIUM DUBAI 050-9538821  
45 KAREEM KANI DUBAI 050-8845461  
46 LUKMN HAKIM DUBAI 050-5039918  
47 MAHABOOB ALI DUBAI 050-6530989  
48 MAJEED  DUBAI 050-6553588  
49 MEERA MOHIDEN DUBAI 050-4572102  
50 MOHD MYDEEN DUBAI 050-7592370  
51 MOUSUK RAHMN DUBAI 050-3684794  
52 NASEEM KHAN.M.N DUBAI 050-8263195  
53 NASEEM.H DUBAI 050-1499047  
54 NASEER.M.I DUBAI 050-2125206  
55 NASURUDEEN DUBAI 050-3283786  
56 NOORUL HASAN.M DUBAI 050-8501985  
57 RAHMATHULLA DUBAI 050-8069019  
58 RAHMATHULLA DUBAI    
59 REYAL DUBAI 050-7485941  
60 RIMOSH KHAN.A DUBAI 050-4376123  
61 SEENI MOHMED DUBAI 050-2562076  
62 SEENI NASIR DUBAI 050-8367179  
63 SEYED ENG DUBAI 050-5861387  
64 SEYED MOHD BUHARI DUBAI    
65 SHAHUL HAMEED.I DUBAI    
66 SHAMEEMSHA DUBAI    
67 SIKKANDER.HAJI DUBAI 050-4951059  
68 SIRAJUDEEN.U DUBAI 050-2577435  
69 TAHNEYAT ALI DUBAI 050-4615937  
70 TASEEN DUBAI 050-5580486  
71 UMAR KHAN DUBAI 050-7984218  
72 VARUSAI MOHD DUBAI 050-6371068  
73 WAJAHAR ALI DUBAI 050-6856758  
74 IBRAHIM.B SHARJAH 050-5694683  
75 JABARULLA  SHARJAH    
76 JAINUDEEN.L SHARJAH 050-6790165  
77 JAMAL.K SHARJAH 050-3596996  
78 JAWAHAR ALI SHARJAH 050-8501985  
79 KADER IBRAHIM SHARJAH 050-2210556  
80 MOUSUK SON SHARJAH    
81 MYDEEN PITCHAI SHARJAH    
82 NASEER ALI SHARJAH 050-5192091  
83 NISAR ALI SHARJAH 050-8675057  
84 SADIKH.SS SHARJAH 050-4671883  
85 SHEIK ABDULLA SHARJAH 050-8523741  
86 SIKKANDAR SHARJAH 050-8667179  
87 SYED ANWAR SHARJAH 050-5012175  
88 UWAIS.A SHARJAH    
89 YACOOB SHARJAH 050-5459577  
90 HAKKEEM RAS AL KHAIMAH 050-3691293  
91 SUBIHAN RAS AL KHAIMAH 050-7667906  
92 JAHANGEER RASAL KHAIMAH 050-5900861  
93 SEYED IBRAHIM -SIKKAL RASAL KHAIMAH 050-7667906  
94 KADER MYDEEN RASAL KHAIMAH 050-5603621  
95 NISAR.A FUJAIRAH 050-7793431  
96 JAWAHAR ALI FUJAIRAH 050-7107580  
97 NAJIMUDEEN FUJAIRAH 050-4905802  
98 NIHMATHULLA FUJAIRAH 050-3920305  

1  JABR UAE  AB 009715048178452 NAVAR RAJA UAE AB 009715067136433 SAHAB UAE AB 009715013190904 JABAR HASAN UAE DUB 009715079248765 S HAMED UAE AB 009715051233966  EAUDEEN UAE AB 009715018815237 EAUDEEN UAE AB DU 009715536176468 ADAM .M UAE DUB  00971506402409

வியாழன், 24 அக்டோபர், 2013

PUDUVALASAI PHON

1  0091 9787184008 PVS

2   0091 9738279455 PVS     

3 0060162454575 MALSW

4 00971 567008769 UAE

5 00919629224443 PVS 

6 00919629622685 PVS 

7 00919786301578 PVS 

8 00601123054041 MALSW  

9 0060164090455 MALSW  

10 00917845523266 PVS 

11 00919698451645 PVS 

12 00919566890723 PVS 

13 00917845523266 PVS

14 0060164090455 MALSW

15 00966593568040 KSA

16 0096590845310 KAWD

17 00919786486427 PVS

18 00917845300599 PVS

19 00971558104567 UAE

20 00919791311399 PVS

21 00966562837645 KSA

22 00971559185931 UAE

23 00966501692281 KSA

24 00966590758987 KSA

25 00919677528696 PVS

26 00919843961734 PVS

27 00971501499047 UAE

28 00919043457946 PVS

29 0097152867966 UAE

30 00971527577306 UAE

31 00919787413070 PVS

32 00919442050446 PVS

33 00971507783068 PVS

34 00919944577454 PVS

35 00919677919106 PVS

36 00918122776417 PVS

37 0060123875634 MALSW

38 0060123109895 MALSW

39 00971554877139 UAE

40 060108976445 MALSW

41 0060163202537 MALSW

42 00966508665064 KSA

43 00966507282120 KSA

44 00971554340593 UAE

45 00919994961622 PVS

46 00966507865852 KSA

47 00971505861387 UAE

48 00971555054831 UAE

49 00919500518896 PVS

50 00919655770521 PVS

51 00917598730363 PVS

52 00918122117918 PVS

53 009159099375 PVS

54 00123875634 MALSW

55 0060183625355 MALSW

56 00919994477837 PVS

57 00966507865852 KSA

58 00919994961622 PVS

59 0060162353044  MALSW

60 00971507783068 UAE

61 00917845300599 PVS

62 00918098236793 PVS

63 00971502125206 UAE

64 00918098236793 UAE

65 00918608306410 PVS

66 0060183625355 MALSW

67 00971527319419 UAE

68 00971558780871 UAE

69 0060162353044 MALSW

70 00971555634740 UAE

71 00971502125206 UAE